Generalforsamling, 1.sept. 2009 på Bella Italia

 

 Det var et langt bord, der i år var dækket, som sædvanlig på Bella Italias 1. Sal, til 17 ud af nu 22 medlemmer af klubben. Af de 3 nytilkomne var Poul og Peter til stede.

 

Kaj bød velkommen. Erik Christoffersen blev enstemmigt, og ikke overraskende, valgt til ordstyrer.

Trods sædvanlig klage over manglende disciplin, bestred han dirigenthvervet med nogenlunde myndighed.

 

Bestyrelsens beretning over årets aktiviteter blev aflagt af Hanne, der i øvrigt kunne referere til klubbens hjemmeside, www.statsskolen.dk/senior, der også har fotos fra udflugterne. Udover de faste tilbagevendende punkter: generalforsamling, julefrokost og bowling, dimission og frokost (i år på Baltics terrasse), har vi i år haft tre meget vellykkede udflugter: i november til Rendsborg, i det tidlige forår til Tønder og en strålende majdag i hestevogn rundt på Föhr, alle med god tilslutning.

 

Herefter aflagde Kaj regnskab (vedlagt). Der er stadig penge i kassen, men især Föhr-turen havde tæret på budgettet. Der var forslag om forhøjelse af kontingentet og (evt.) ægtefællers betaling til udflugter, men man vedtog at beholde status quo med kontingent på 300kr og løbende vurdere, hvad hhv. klubben og de enkelte medlemmer skal lægge ud.

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

Bestyrelsen, Kaj, Birgit og Hanne, blev genvalgt. Der var forslag om en rotationsordning med skiftende ansvarlige for arrangementerne. Det mundede ud i en kraftig opfordring til medlemmerne om , via bestyrelsen, at komme med præcise forslag til aktiviteter og tilbud om hjælp til planlægning af disse.

 

Under eventuelt blev maden serveret, dertil vin ad libitum, så dirigentens rolle blev stadig mere krævende, så meget desto mere som akkustikken på stedet lader noget tilbage at ønske og larm fra køkkenet forstyrrer.

Indlæggene drejede sig fortrinsvis om klubbens aktivitetsudbud, i særdeleshed om udflugtsmål, og udviklede til en brainstorming med mange gode ideer. Det blev fremført, at udflugterne jo ikke behøvede at begrænse sig til det sønderjyske og lige syd for grænsen. Blandt de mere interessante og realiserbare forslag var et besøg til foråret med Peter som guide i Berlin, samt en rundvisning i Flensborg med Hjørdis´ arkitektmand som guide. Punktet udviklede efterhånden til gruppediskussioner. Udlandsture kom også på tale (Jens vil f.eks. gerne stå for tilrettelæggelse af en tur til Tyrkiet og Hanne, for den sags skyld, en til Rusland/Moskva).

Efterhånden som medlemstallet øges, må vi nok indstille os på, at nogle aktivitetsudbud vil henvende sig til en snævrere kreds.

En anden muliged for at udnytte vores netværk kunne være at rundsende en mail med ”jeg tager til opera i Kiel/ til Grænselandsudstilling/ til ”sort sol”,  på onsdag, har plads i bilen, hvem vil med?”

 

Efterfølgende har der været forslag om at forlægge selve generalforsamlingen til et roligere sted. Det kunne evt. være på skolen.

 

På opfordring gav Ole  under middagen en fornøjelig fremstilling af sit møde med Pia Kjærsgaard

og et talrigt pressekorps på Grænselandsudstillingen i Åbenrå.

 

Hanne