Torsdag den 8. 11. 2016 afholdtes der generalforsamling i Seniorklubben. Også denne gang blev den afholdt på den gamle skole. Der var mødt 18 medlemmer.

Kaj bød velkommen.  Siden sidst havde foreningen fået 3 nye medlemmer, nemlig Helle Enghoff,

Hjørdis Gram og Jytte Lohff. Han nævnte, at foreningen dagen efter kunne fejre sin 10 års fødselsdag.

Ida blev valgt til dirigent.

Kaj aflagde beretning, hvor han kort omtalte de afholdte aktiviteter, idet han henviste til foreningens hjemmeside, hvor disse er udførligt omtalt.

I december 2015 var der afholdt den traditionelle bowling og julefrokost på Brøggeriet.

I februar 2016 var foreningen på besøg i Sygehusmuseet.

I maj 2016 var foreningen en tur i Kolding. Man havde fået en rundvisning i Den Geografiske Have

og bagefter besøgtes Trapholtmuseet.

I juni 2016 var den traditionelle sommerfrokost blevet afholdt hos Jespers Kockerier på Helgolandsgade.

I august 2016 var foreningen en tur på Mandø. Turen var begunstiget af rigtigt godt vejr.

I september 2016 besøgte vi Industrimuseet i Kobbermølle, hvor en tidligere historielærer fra Duborgskolen forestod en glimrende rundvisning.

Endelig havde bestyrelsen arbejdet meget med at planlægge en tur til Bruxelles. Turen måtte aflyses

på grund af for få tilmeldinger.

Forsamlingen tog beretningen til efterretning.

Regnskabet viste et underskud på driften på 1048,00 kr.. 

Regnskabet blev godkendt.

Det blev besluttet at hæve kontingentet til 500 kr. om året.

Grethe Neergaard ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Peter Jordt Jørgensen og Kaj Thomsen blev genvalgt til bestyrelsen, mens Hjørdis Gram blev nyvalgt. Som revisor nyvalgtes Bent Rasmussen.

Under ”Indkomne forslag” drøftedes Peter Lundbergs ønske om medlemskab af foreningen.

Det kunne han ikke blive iflg. de gældende vedtægter. Ønsket blev grundigt diskuteret af forsamlingen.

 Et forslag til ændring af vedtægterne var fremsat og kom til en skriftlig afstemning, hvor det ikke opnåede det nødvendige antal stemmer.

Peter kan altså ikke blive medlem af foreningen. Man vedtog i stedet for ved håndsoprækning, at man kunne invitere Peter til at deltage i vore arrangementer på linje med ægtefællerne, som jo heller ikke kan blive medlemmer

Under ”Eventuelt” blev der stillet en række forslag til kommende aktiviteter, som bestyrelsen noterede sig.