Torsdag den 4. 11. 2021 afholdtes der generalforsamling i Seniorklubben på den gamle skole.

Der var mødt i alt 14 medlemmer.

Kaj bød velkommen.

1. Helle Enghoff blev valgt til dirigent.

2. Kaj gjorde opmærksom på, at der var gået 2 år siden den sidste generalforsamling blev afholdt på grund af coronasituationen.

Der var derfor ikke afholdt særligt mange arrangementer.

I 2019 var det følgende:

Man havde været til et møde på Alsion om Project Zero.

Der var afholdt bowling og julefrokost i december måned.

I 2020 var det:

I marts måned en tur til Vejle, hvor vi blev vist rundt i Spinderihallerne og en rundvisning på Fjordenhus.

Det skete den samme dag, som landet blev lukket ned på grund af coronaen.

I juni var der afholdt en sommerfrokost på Hotel Strand.

I september var der arrangeret en tur til Møgeltønder og Schackenborg.

I 2021 var der afholdt en sommerfrokost i Huset Blom.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Jacob forelagde regnskabet, der viste en kassebeholdning på 7447,10 kr. Han nævnte problemerne med  at have en foreningskonto i en bank.

Regnskabet blev godkendt.

4. Efter nogen diskussion blev det vedtaget at fastholde kontingentet på samme niveau som sidst, altså 500 kr. om året.

5.Der var foreslået 2 ændringer til de gældende vedtægter i bestyrelsens forslag til nye vedtægter, nemlig en tilføjelse i paragraffen om medlemsoptagelse og en

udvidelse af bestyrelsen. Jacob forelagde bestyrelsens begrundelser for disse. Efter nogen diskussion blev forslaget vedtaget.

6. Der var ingen, der havde meldt sig som kandidater til webbmaster-posten. Poul lovede at forsætte til næste år. Her var der nogle mulige

emner, som ville gå på pension.

7. Der var ikke indkommet nogle forslag.

8 Valg. Kaj og Jacob ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. De blev takket for deres indsats i foreningen i taler og med gaver.

Der blev valgt 4 medlemmer til bestyrelsen: Hjørdis G., Helle E., Susanne P. og Ida B. J.

Peter J. J. blev genvalgt som revisor, idet Jytte Lohff  lovede at være suppleant, hvis Peter måtte melde fra.

9. Eventuelt. Det blev foreslået forskellige arrangementer til det kommende år, som blev noteret  ned af den nye bestyrelse.

 

Kaj