Referat fra generalforsamling i Sønderborg Statsskoles Seniorklub 3.11.2022

1. Valg af dirigent: Susanne Vestergaard

2. Beretning ved Hjørdis :Der er afholdt 3 arrangementer ud over generalforsamling: Besøg på det tyske museum 1.3., sommerfrokost, udflugt til Tørring mølle. 3 planlagte arrangementer måtte aflyses: Julefrokost pga corona; tur til Føhr og besøg på Sønderjyllands Museums bevaringscenter pga manglende tilslutning. Beretningen godkendes

3. Regnskabet ved Hjørdis: Pga. få aktiviteter balancerer regnskabet med kr.15.440,-. Regnskabet er revideret af Peter JJ.  Regnskabet godkendes.

4. Fastsættelse af kontingent: Uændret kr.500,-

5. Indkomne forslag: ingen.

6. Valg. I stedet for Hjørdis og Ida vælges Susanne Grøne og Ellen som sammen med Susanne Parsons og Helle udgør den nye bestyrelse.

7. Ny hjemmesideansvarlig: Peter Olsen overtager pasning af hjemmesiden efter Poul. Stor Tak til Poul for mange års indsats!

8. Eventuelt. Planer og forslag:

     Tur til Ribe i sensommeren med besøg i heksemuseet og Jakob Riismuseet. Forslag fra Birgit om at     kombinere med et besøg i Marsktårnet på vejen.

      Tur til ”Flugt”, museum i Oksbøl. Evt. med bus.

      Lone foreslår en tur til skulpturpark hos Kjeld Moseholm, Dyreborg gamle skole.

Næste arrangement: Julefrokost 14.12. i Torvehallen med juletapas. Der vil blive forespurgt om interesse for at indlede med den traditionelle bowling.

Dirigenten takker for god ro og orden!

 Ref: Ida